Norddjurs Venstreforening

Voksen og pleje

I kommunens Voksen og plejeudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Rikke Albæk Jørgensen.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning på voksen- og plejeområdet samt opgaver på sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • pleje – og praktisk hjælp
 • hjemmesygepleje
 • madproduktion og -udbringning
 • plejecentre
 • dagcentre
 • ældre, koordination, visitation og tilsyn
 • hjælpemidler
 • boformer, aflastning, dagtilbud, ledsageordning og hjemmevejledning (handicap og psykiatri)
 • handicappede, koordination, visitation og tilsyn
 • psykisk syge, koordination, visitation og tilsyn
 • socialt udsatte, koordination, visitation og tilsyn
 • visitation til omsorgstandpleje
 • integration – koordination
 • behandling af alkohol- og stofmisbrug
 • genoptræning og vedligeholdelsestræning
 • sundhedsaftaler (udskrivningsforløb for svage ældre, hjælpemidler, genoptræning og psykiatri)
 • frivilligt socialt arbejde
 • kompenserende specialundervisning for voksne
 • særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • PSP-samarbejde (politi, social og psykiatri)
 • forebyggende hjemmebesøg
 • boligadministration (i forhold til ældreboliger)
 • ældrepolitik
 • demenspolitik
 • strategisk planlægning af forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, herunder sundhedspolitisk vision og handlingsplaner f.eks. vedrørende motion, kost, træning og vejledning, alkohol og rygning, samt sammenhængende patientforløb-koordination
 • sundhedsøkonomi-aktivitetsbestemt medfinansiering
 • sundhedsaftaler vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt indlæggelsesforløb
 • sundhedsprofiler og sundhedsviden

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.