Norddjurs Venstreforening

Miljø og teknik

I kommunens Miljø- og teknikudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Niels Ole Birk.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelse, herunder opgaver vedrørende

 • miljøområdet
 • vandløb
 • grønne områder
 • bygge – og landzonesager
 • bygge – og boligforhold herunder byfornyelse og støttet boligbyggeri
 • lokalplanlægning
 • BBR registrering
 • GIS (geografisk informationssystem) og kort i samarbejde med økonomiudvalget
 • vandforsyning
 • spildevand
 • renovation
 • genbrug
 • beredskab
 • skadedyrsbekæmpelse
 • naturforvaltning
 • miljøgodkendelser – VVM
 • vand (indvinding, grundvandsbeskyttelse, vandrammedirektiv)
 • veje
 • vintervedligeholdelse
 • ejendomsskat
 • infrastruktur bortset fra overordnet infrastruktur
 • trafik inkl. kollektiv trafik og færger
 • legepladser

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.