Norddjurs Venstreforening

Kommuneforeningen – beretning og referat marts 2018

                         KOMMUNEFORENINGEN I NORDDJURS

GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 7. MARTS 2018, KL. 19.30

i Ørum Aktiv Center

Som optakt til generalforsamlingen fik folketingsmedlem Britt Bager ordet:

Britt undlod at fortælle om afviklede politiske sager (bl.a.  om 65 stramninger på indvandrerlovgivningen) og foretrak at se frem mod det folketingsvalg, der kommer senest 15. juni 2019. Der er nedsat valggrupper, der skal arbejde med forslag til kommende valgprogram. Britt står for en gruppe i Østjylland. Hun har følgende prioriteringer:

  1. Sundhedspolitik, især det nære sundhedsvæsen.
  2. Stabilt bredbånd (300.000 husstande mangler dette i dag) satse 1 mia. årligt.
  3. Infrastruktur, udvidelse af E45 Randers-Vejle.

Forsamlingen opfordrede til at tage fat i følgende emner:

  1. Det nære politi.
  2. Uddannelse som led i et Danmark i balance.
  3. Låne- og financieringsmuligheder i ”Udkantsdanmark” bør forbedres.

Aftnens gæstetaler , advokat Jørgen Steffensen fik herefter ordet for at fortælle om udviklingsmuligheder på Djursland og fremhævede følgende:

Turisme, bl.a. baseret på mange sommerhuse af høj kvalitet, mange attraktioner, flot natur, rimelig infrastruktur, mange gode overnatningsmuligheder og restauranter.  Grenaa by bør gøre mere ud af at hæve niveauet.

Bosætning, større imødekommenhed og aktiv medvirken fra teknisk forvaltning kunne fremme tilflytning til Norddjurs, i øvrigt støttet af bedre financieringsmuligheder.

Erhverv, desværre meget lidt positivt, kun Game Hub viser lidt nyt.

Også her spiller dårlige financieringsmuligheder og bredbåndsforbindelse en stor rolle. Afstand til overordnet vejnet fordyrer varetransporter.

 

 

R E F E R A T

 

DAGSORDEN:

1. Valg af stemmetællere Formand foreslog at afvente evt. nødvendighed

 

2. Valg af dirigent Knud Kildal enstemmigt valgt

 

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold Formanden aflagde beretning (vedhæftet).

Beretningen taget til efterretning uden bemærkninger.

 

4. Behandling af regnskab Kasserer Aksel Pedersen gennemgik det reviderede regnskab 2017.

Årsresultat kr. -78.270, egenkapital kr. 32.831

(på basis af 277 medlemmer).

Kassereren opfordrede vælgerforeningerne til at bogføre både udgifter og indtægter ved medlems-arrangementer, hvorefter bilag fremsendes til kommuneforeningens kasserer til dokumentation for lovlig anvendelse af offentligt tilskud.

 

Regnskabet enstemmigt godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag indgået.

 

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommune-foreningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse,

jf. stk. 5 og 6

Kassereren fremlagde budget 2018 (skønnet 269 medlemmer).

Kontingentsatser for 2020 vil være følgende:

Kommuneforeningen: kr. 30.

Kredsbestyrelsen: ¾ af kontingentet til Venstres landsorganisation.

Regionsbestyrelsen: 1/8 af kontingent til Venstres landsorganisation.

Budgetforslaget og kontingentsatserne blev enstemmigt vedtaget.

 

7. Valg af kommuneforeningsformand John Daugaard Hansen blev enstemmigt valgt.

 

8. Valg af medlemmer og suppleanter til kommune-foreningens bestyrelse Fra hver af de tre vælgerforeninger er udpeget: formanden:

Norddjurs Vest: Jens Bagger

Nørre Djurs: Laurits Hougaard

Grenaa: Niels Peter Gleerup

Personer indstillet af vælgerforeningerne:

Norddjurs Vest: Vibeke Binnerup,

Mogens Høgh Hørning

Nørre Djurs: Cay Wulff

Grenaa: Rasmus Kildal

LOF’s bestyrelse: meddeles efter årsmøde i LOF 12.3.2018.

 

Suppleanter:

Det indstilles, at hver vælgerforening udpeger suppleant, når nødvendigt.

Indstillingerne blev enstemmigt vedtaget.

 

9.  Valg af to revisorer og suppleant(er) Knud Kildal og Minna Andersen blev genvalgt.

Suppleant Peder Guldbrandt blev genvalgt.

 

10. Valg af formand for kredsbestyrelsen Det blev oplyst, at Syddjurs Venstre har foreslået og genvalgt Mogens Høgh Hørning.

Generalforsamlingen genvalgte Mogens Høgh Hørning.

 

11. Valg til kredsbestyrelsen fra kommune-

foreningen Norddjurs Venstre for eet år

Følgende blev indstillet:

Grenaa: Niels Peter Gleerup

Nørre Djurs: Laurits Hougaard, Knud Erik Olesen

Norddjurs Vest: Jens Bagger

Enstemmigt vedtaget.

 

12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen Jens Bagger blev enstemmigt valgt.

 

13. Valg af delegerede til Venstres landsmøde

17.-18. november 2018 i Herning Kongrescenter

Niels Peter Gleerup blev valgt

 

 

14. Eventuelt Niels Peter Gleerup orienterede om Forårsmessen i Grenaa Idrætscenter 10.-11. marts 2018, hvor Grenaa Venstreforening deltager med en stand.

Byrådsmedlemmer og Britt Bager vil være til stede, andre V-medlemmer meget velkomne.

 

Ulrik Wilbek er hovedtaler på kommende Grundlovsmøde på Lykkesholm.

 

Cay Wulff, der er udpeget til Produktionsskolens bestyrelse, fortalte kort om sine erfaringer derfra.

 

Derudover fortalte han om en meget langsommelig sagsbehandling vedr. biogasanlæg.

 

Kasper Bjerregaard orienterede lidt om processen med at udpege V-repræsentanter til diverse råd og nævn, og ønsker fremover at inddrage kommune-foreningen i den opgave.

Kasper bekræftede, at de udpegede V-repræsentanter selv afgør, hvordan de vil forholde sig til de sager, som de får forelagt, men han vil formentlig tage initiativ til dialog mellem de pågældende og kommunalbestyrelses-medlemmerne.

 

Vedr. konkrete sager bad både Kasper og Niels Ole Birk om, at man henvendte sig direkte til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, som derefter kunne løfte sager til forespørgsel/behandling i relevant udvalg.

 

Lotte H. efterlyste mere synlig oplysning om arbejdsgruppernes eksistens – gør lidt mere reklame for at tiltrække nye medlemmers interesse.

(Se hjemmesiden under fanen ”Politik”.)

 

Formanden afsluttede mødet med en stor tak for indsatsen i valgkampen efterår 2017.

 

Kasserer Aksel Pedersen modtog en opmærksom-hed, idet han har varslet sin afgang med udgangen af 2018.

 

Generalforsamling

Kommuneforeningen Norddjurs Venstre

Formandsberetning og redegørelse for foreningens forhold

Ørum Aktiv Center den 7.marts 2018

 

Forenings året 2017/18 for Venstres Kommuneforening har på mange måder været ekstraordinær. Mødeaktiviteten har været usædvanlig høj, naturligvis præget af kommunalvalgkampen i november, hvor aktivitetsniveauet kulminerede med valgkampen i centrum. Foråret var præget af strategiarbejde, i en til formålet lille nedsat gruppe, bredt sammensat med deltagere fra alle Venstres vælgerforeninger.

Vi var naturligvis nødt til, at have et fælles afsæt for Norddjurs Venstres holdninger til centrale temaer i den politiske debat. Et stort og vigtigt arbejde og fremfor alt en god proces, hvor holdninger blev afstemt. Som altid i sådant et arbejde, bliver der givet og taget. Kompromisser bliver fundet og alle opnår ikke altid det man gerne vil. Sådan er det jo.

I løbet af foråret 2017 nærmede vi os tidspunktet, hvor der skulle ske en af klaring omkring valg af Venstres spidskandidat. På Forårsmessen i Grenaa Idrætscenter den 11.- 12. marts drillede en Socialdemokrat, med mange år i Kommunalbestyrelsen hånligt med bemærkningen om, at ”I har jo ingen”. Hvis jeg ikke havde været stålsat på at finde en så var dette højoktan brændstof til, at der skulle findes en og dette helst så hurtigt som muligt.

Fra egne sider i Venstre var der tidligere på året kommet anbefaling af, at finde et egnet emne hurtigt og at få dette meldt ud så tidligt som muligt. Hermed ville chancerne for et godt valg være bedre.

Imidlertid havde endnu ingen vist deres interesse og når emnet kom på banen blev blikkene i potentielle kandidaters øjne fjerne og snakken hurtigt ledt hen i en anden retning.

Sidst i april var tidspunktet så fremskredet, at vi i bestyrelsen fandt det nødvendigt, at drøfte emnet med Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer ved en MUS samtale enkeltvis. Herved dannede der sig et klart billede af, hvilke muligheder der i realiteten lå foran os.

Hurtigt herefter var der afholdt kandidat opstillingsmøder i vælgerforeningerne og midt i maj blev Kasper Bjerregaard som bekendt valgt som spidskandidat for Norddjurs Venstre. Det var et godt valg.

Ikke alene har Kasper i kraft af sin uddannelse som Cand. Scient. Pol. en dyb faglig indsigt i kommunale forhold men er især på det økonomiske område stærk. På det personlige plan har Kasper en sjælden ro og udstråler et overskud som er tillidsvækkende og har som få, en empatisk tilgang til sine medmennesker.

Med disse stærke kompetencer har Kasper simpelthen et kæmpe stort borgmesterpotentiale.

Ved en tidligere generalforsamling var der sat et mål på at finde 25 kandidater for Norddjurs Venstre til KV17. 15 gode og stærke kandidater blev fundet men vi nåede desværre ikke i mål.

Det er svært at engagere folk i politik, måske fordi det bare er lettere at have holdninger, uden at skulle stå til ansvar. Det er nemt, at have de rigtige meninger om alt – på Facebook.

Det er lidt vanskeligere i læserbrevspalterne i lokalaviserne og at få folk til at engagere sig i politiske foreninger er svært, men heldigvis ikke umuligt, men der skal i dag rigtig meget til for at få det til at lykkes. Vi er derfor nødt til at hjælpe hinanden med, at dele vores politiske interesse med mange flere – ud fra den simple logik, at med flere medlemmer i vælgerforeningerne – en større rekrutteringsbase til det kommende KV21.

Vi oplever et stadigt faldende medlemstal. Den 6.marts var der 279 betalende medlemmer, heraf nogle stadig i restance, så der er brug for en aktiv indsats. Der skal simpelthen tegnes flere medlemskaber. Forårets Venstre aktiviteter skal således bruges målrettet på medlemshvervning.

Den kommende weekends Forårsmesse i Grenaa, Landbrugsmessen på Gl. Estrup den 26.- 27. maj og ikke mindst Grundlovsmødet den 5.juni på Lykkesholm, hvor tidligere håndboldtræner og nuværende borgmester i Viborg Ulrik Wilbek er taler SKAL give flere medlemmer, hvis vi skal vende denne kedelige udvikling.

Norddjurs Venstre forsøger i et godt samarbejde med bl.a. bestyrelsesmedlem i Nørre Djurs Venstreforening Torben Lund, at skabe grobund for et VU initiativ, der skal være med til at lægge fundamentet til et aktivt Norddjurs VU og med økonomiske støtte fra gode Venstrefolk.

Fra Grenaa Venstreforening vil bestyrelsesmedlem Kate Barner gerne bidrage, ved at være Venstres tovholder i krydsfeltet imellem de unge, uddannelsesinstitutionerne, underviserne, Venstres folketingsmedlem Britt Bager og andre VU foreninger, der gerne vil hjælpe.

Et meget spændende projekt.

Men tilbage til valgkampen –

Idet forløbne forenings år har Norddjurs Venstre deltaget i omkring 60 forskellige møder og arrangementer, udover de møder som Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen deltager i. Møder, hvori der blev diskuteret og debatteret politik og hvor Venstre som de eneste satte en retning. Andre partier underholdte med, hvad de ikke ville og med meget lidt indhold om, hvad de ville.

Nå jo – et forslag om en motorvej til Grenaa blev det da til. Noget man så kan fundere lidt over næste gang man holder stille på E45 og har lidt tid i overskud!

Man kunne næsten fristes til at tro, at de politiske budskaber fra modstanderne var forbeholdt farvestrålende brochurer men aldrig rigtig skulle ud i virkeligheden og realiseres.

Fra Venstres spidskandidat lød det på et møde – Gå til kanten, også gerne udover for omtale skaber interesse. Man kan vist roligt sige, at det benyttede kandidaterne sig af…

Vi var pludselig i en situation med kraftige solo meldinger omkring vores skole politik. Med holdninger, der appellerede til henholdsvis hjerne og hjerte kiggede alle på Kasper. Med udgangspunkt i drøftelserne i forbindelse med forårets strategi arbejde, havde Kasper en rolig hånd på rattet og kandidaterne en god platform til at profilere egne holdninger, hvad valgresultatet da også efterfølgende bar præg af. Havde der ikke været denne rolige hånd på rattet var Venstre blevet fuldstændigt sablet ned i valgkampen. Dette skete heldigvis ikke..

Hvad der derimod skete var et bemærkelsesværdigt samarbejde – et teknisk valgforbund med Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Venstre.

Store anstrengelser blev lagt i at få dette samarbejde udvidet til et politisk samarbejde og hvis der havde været et borgerligt flertal efter valget, er jeg helt sikker på, at dette havde forbedret samarbejdet og mulighederne.

Det var godt lederskab, set af Kasper og krævede derudover i øvrigt en stor praktisk indsats med få fællesbannere for de borgerlige placeret i hele Norddjurs.

Valgresultatet var fint i den nordligste og vestligste del af Norddjurs Kommune. Med flotte stemmetal til Niels Ole, Rikke og Kristina udeblev en skolemassakre på Venstre. Lars Sørensen blev som ventet også valgt i Vest. Også Cay havde et godt valg.

Overraskelserne udeblev dog ikke og af dem er nok den største, at Hans Husum ikke blev valgt. Gruppen i den nye KB ville have haft god hjælp i Hans Husums store erfaring men vælgerne ville det desværre anderledes. Teten med, at politik ikke er retfærdig er dette vist et godt bevis på.

Hvis jeg ikke allerede har gjort det, vil jeg gerne her sige Hans Husum tak for den store indsats han igennem årene har ydet for Norddjurs Venstre. Jeg håber, at vi også fremover må benytte os af den store viden og erfaring Hans Husum besidder.

Valget i Grenaa blev noget anderledes end forventet. Venstre mistede opbakning her på trods af meldingerne i skoledebatten, der jo ellers i nogen omfang tilgodeså de store skoler i byen. Konklusionen er, set fra min side, at det koster lidt at skifte spidskandidat men det understreger også, at det er vigtigt at have mange kandidater på listen.

Vi slap med skindet på næsen men det skyldes primært 2 forhold. Valgforbundet og Borgerlistens dårlige valg.

Nu her efter valget skal der være ro til at komme rigtigt i gang med arbejdet – meget er nyt og jeg er sikker på, at Kristina er en smule overrasket over hvor mange siders læsestof der er.

Til de utålmodige der gerne nu vil i gang med valgkampen til KV21 kan jeg bidrage med, at vi vil samle erfaringerne op fra KV17, opsætter nye mål, laver en plan og gennemfører denne for Norddjurs Kommune har så meget brug for et systemskifte.

Valget 21.november 2017 var også valg til regionen – omtalt som det hemmelige valg. I Norddjurs var det så hemmeligt, at det var vanskeligt at finde kandidater. Til Venstres Regions bestyrelses store fortrydelse havde man i valgoplægget glemt, at skrive hvad planen var hvis man stod i en situation som denne. Derfor var det muligt at foreslå og komme igennem med, ønsket om en fælles kandidat for henholdsvis Norddjurs og Syddjurs kommune omend kommuneforeningsformandens frisurer blev noget tilbagestrøget på et enkelt møde i Regionsbestyrelsen

Der er noget galt i strukturen omkring repræsentation i regionen – det er min holdning, at små kommuner har markant sværere ved at få valgt en repræsentant. Man omtaler Venstres gruppe i Regionsbestyrelsen som ”De gamle borgmestres klub” Helt rigtigt er det ikke men for at blive valgt kræver det, at man tidligere har haft en god platform til vælgerne.

Med valget af Marianne Kirkegaard, daværende gruppeformand for Venstre i Syddjurs havde vi en god kandidat men det rakte ikke. 258 stemmer udgjorde den lille forskel der giver valg – Pokkers.

Tidligere folketingsmedlem Jørgen Winther dryssede salt i et åbent sår og udstillede meningsforskelle i Norddjurs – og Syddjurs Venstre for egen vindings skyld.

Nogen ville kalde det illoyalt.

Vi arbejder imidlertid videre i samme spor. Det første møde med Syddjurs er afholdt og der er enighed om at arbejde for at få muligheden igen. Jorden gødes af Marianne Gregersen, Syddjurs der gør en stor indsats for at overbevise om, at det er det helt rigtige at gøre. Vanskeligt er det for vi skal have et fælles afsæt for samarbejdet. En balancegang, på et knivsæg som kostede 3 svedige dage under valgkampen. Akutlægebilen skal stå i Grenaa, Djurslands største by med 15.000 indbyggere.

Venstre på Christiansborg gør det godt, omend man er kraftigt udfordret af det parlamentariske grundlag, der sender små jordskælv ind i regeringssamarbejdet. Vi er nok nogle, der ønsker Pia Kjærsgaard tilbage på formandsposten eller måske rettere en DF ledelse man ved, hvor man har.

I det sidste år er der mange Venstre resultater, blot for at nævne nogle:

Bande pakke, Lettelse af generationsskifte problemer, Skolepulje på 500 Mill., Afgiftslettelser på biler, Bedre infrastruktur på E20 og ikke mindst E45. En ok finanslov, dog med et uskønt og småpinligt forløb. Et valg af kampfly, der gavner beskæftigelsen lokalt. Udflytning af statslige arbejdspladser – jo der er rigtige mange resultater. Sidst men ikke mindst – en stor og meget ambitiøs ghetto plan, der skal gøre op med årtiers fejlslagen integrationspolitik. 36 mia. kroner om året er trods alt rigtig mange penge. Ikke alle forslag i udspillet er lige spiselige i et liberalt hjerte men vi er nødt til at gøre noget markant anderledes ellers får vi det resultat vi altid har fået som bekendt jo ikke er godt nok.

Med Britt Bager som kredsens folketingsmedlem har vi fået en særdeles kompetent repræsentant på Christiansborg. Ambitiøs, målrettet og fantastisk til at håndtere pressen er Britt efterhånden et velkendt ansigt på TV og en kendt stemme i radioen. Budskaberne er klare, let forståelige om end komplicerede, når hun udtaler sig i medie debatten. Der er langt fra DR byen til Norddjurs. Her har vi forståelsen, at der fråses i DR og at man fremadrettet skal gøre tingene markant anderledes.

Britt har bestemt ikke glemt de grundlæggende værdier, hun har med sig hjemmefra Norddjurs.

Denne værdige repræsentant skal vi kæmpe for og gøre os stor umage for at beholde. Vi er her udfordret. Moderne valgkamp koster kassen og der mangler midler, mange midler. Alle kilder skal afsøges, alle bidrag tæller men det er meget svært at få kronerne op af lommerne. Et stille øjeblik kunne man næsten tror, at der stadig var krise på Norddjurs.

Jeg skal derfor bede alle om, at arbejde for at støtte Britt i hendes kommende valgkamp. En valgkamp som vi aldrig tidligere har set mage til på Djursland. Omfanget bliver enormt. Blot for at illustrere dette, skal der sættes ca. 5 gange så mange valgplakater op som til kommunevalget.

Hvis jeg skal nævne den vigtigste prioritet er det afgjort økonomien i projektet. Uden tilstrækkelig økonomi får vi ikke Britt valgt igen – tænk over det, når du taler med personer i din omgangskreds der kunne tænkes at ville støtte vores og Venstres sag. Giv os besked, hvis du ser en åbning eller mulighed. Enhver mulighed for bidrag til den kommende folketings valgkamp skal afsøges.

Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og ønske alle en fortsat god generalforsamling.

John Daugaard Hansen

Kommuneforeningsformand Norddjurs Venstre

 

8