Norddjurs Venstreforening

Norddjurs Venstres mærkesager

Venstre i Nordjurs har mange ting vil vil arbejde for. Her er de vigtigste af vores mærkesager:

 1. Bedre rammevilkår for erhvervsdrivende:
  Understøtte arbejdspladser i det private erhvervsliv, hjælp til selvhjælp.Hvad kan kommunen gøre for virksomheden? Et opsøgende og befordrende konsulentbesøg, hvor virksomhedens problemer afklares i en samtale. Besøget finder sted på kommunalt initiativ, måske regelmæssigt hvert andet år.Så vidt muligt kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne. Jobcentret skal være proaktivt mht. videreuddannelse af de ledige.De erhvervsdrivende ledes ind i eksisterende eller nye netværk, eventuelt mentor-ordninger.Hurtig bredbåndsforbindelse i HELE Norddjurs. Og ingen ”døde” områder for mobiltelefoni.
 2. Bedre infrastruktur:
  Vi må have en bedre kvalitet af vejnettet: Øgede midler til asfaltpulje eller udlicitering, bedre vedligehold.Fornuftige tilkørselsforhold for erhvervslivet.Sikring af skoleveje: Cykelstier og  -tunneller. (F.eks. Tyvhøjvej / Mellemstrupvej i Grenaa).Forbedret vejføring til Grenaa Havn nord.Forbedret information om de eksisterende kommunale transportordninger: Busser, telebusser, taxakørsel, Således at de benyttes noget mere.Arbejde for etablering af letbanen.
 3. Fleksible og attraktive børnepasningstilbud:
  Billig barnepasning, også i SFO. Med henblik på at tiltrække nye familier til området til gavn for erhvervslivet.”Altid åbent” , altså mindst én institution, der åbner tidligt og lukker sent af hensynt il forældrenes arbejdstider.Ferieåbent: Der er altid mindst én åben institution i ferieperioder. Således at børnene ikke lukkes ude.Fremme etablering af private børnehaver.
 4. Støtte ildsjæle og frivilligt arbejde:Fastholde de økonomiske rammer for fritidslivet som en påskønnelse af det store frivillige arbejde, der udføres af mange foreninger og enkeltpersoner.Ansættelse af en frivilligheds konsulent der skal opsøge og i samtale vejlede de frivillige om den kommunale støtte, også hvor den findes i praktisk form. (Lokaler, kontaktpersoner, fonde m.v.).Dialog med og udnyttelse af idrætsforeningernes ressourcer, f. eks. Til aktivering og inklusion af unge, som står udenfor samfundet ( uddannelse og arbejdsmarked).
 5. Fokus på landsbylivet, bosætning og turisme:
  Forskønnelse af de offentlige arealer og bymidterne, opprioritere vedligeholdelsen, således at folk faktisk får lyst til at bo i Norddjurs Kommune.Færdiggøre tunnelen til Åbyen i Grenaa.Øget byfornyelse i Allingaabro.Byggesagsgebyrer skal sættes lavt.  For tiden er byggesagsbehandlingstiden kort: Ros til kommunen!Grenaa2 projektet til forskønnelse af stisystemet langs Grenaaen.Rigelige og varierede tilbud af byggegrunde.

  Digital foregangskommune med bredbåndsforbindelse over det hele.

  Lettere og færre administrative processer / sagsbehandling i kommunen.

  Synlig turismestrategi og øget tilgængelighed til fjord og hav.

  Fokus på landdistrikterne, styrkelse af landsbylivet, og større nedrivningspulje til nedrivning af de gamle faldefærdige bygninger, der skæmmer vore byer.

  LED-gadebelysning i hele kommunen sparer energi.

  Alle lovligt etablerede dræn skal have frit løb. Grødeskæring holdes ved lige.

  Senior- og aktiveringsjob (“nyttejob”) skal tilgodese vedligeholdelsen af det offentlige rum.

 6. Generel højnelse af uddannelsesniveau:
  Campus med uddannelsesinstitutionerne  understøttes og udbygges.Et ungdomshus etableres centralt beliggende mellem uddannelsesstederne, således at man kan opnå synergi og stimulering af hinanden.Vi fastholder og udbygger de nuværende overbygningsskoler.Specialpædagogiske tiltag, også lokalt.
 7. Et godt og sammenhængende sundhedsvæsen:
  Flere og flere opgaver går fra Region til kommuner. Vi vil være på forkant, og hjemtage hvor det er relevant. Og ikke mindst sørge for god behandling og genoptræning.Et sundhedshus i Grenaa, men på vore egne vilkår i et samarbejde mellem forskellige liberale faggupper.

[fblike]