Norddjurs Venstreforening

Grenaa Venstreforening – referat generalforsamling 2017/18

Grenaa Venstrevælgerforening

Generalforsamling i Grenaa Venstrevælgerforening

Torsdag den 1. marts 2018, kl. 19.00 i Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere: Søren Holck og Jørn Justesen blev valgt.
 2. Valg af dirigent: Claus Lynge blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt v. annonce i Grenaa Bladet, på facebook og på foreningen hjemmeside 12. februar. Påtalte, at datoen 1. marts var for sent ifølge vedtægterne, blev dog godkendt som lovligt. Desuden konstateredes det, at forsamlingen var beslutningsdygtig.

 1. Formandens beretning. Se vedhæftede.
 2. Behandling af regnskab.

Kasserer Jette Maul gennemgik regnskabet, som viste et underskud på kr. 2.957,41 og kassebeholdning kr. 16.339,50. Efter en kort drøftelse af afgang/tilgang af medlemmer og evt. initiativer i den forbindelse, blev regnskabet godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag.  Ingen forslag indkommet.
 2. Fremlæggelse af budget m.v.

Budget 2018 på basis af 110 medlemmer viser balance (kr. 38.500). Godkendt.

Kontingent 2019 uændret kr. 350 blev godkendt.

 1. Valg af formand.  Niels Peter Gleerup blev genvalgt med akklamation.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Efter indstilling fra bestyrelsen genvalgtes Hans Christian Hansen og Henriette

Linnea Busse, nyvalgt blev Kate Barner. Som suppleanter valgtes 1) Henrik

Rasmussen og 2) Mette Thomsen.

 1. Valg af delegeret til landsmødet. Hans Chr. Hansen blev valgt.

 

 1. Valg af to revisorer og revisorsuppleant.

Revisorer: Folke Skov og Jørn Justesen, revisorsuppleant: Leif Pieler.

 1. Eventuelt.

Formanden orienterede om foreningens deltagelse på forårsmessen 10.-11. marts

i Grenaa Idrætscenter. Efterlyser Venstre repræsentanter på standen á to timer.

Kate Barner og Henrik Rasmussen præsenterede sig kort for forsamlingen.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, hvorefter kommunalbestyrelsesmedlemmerne Kasper Bjerregaard og Lars Østergaard  orienterede fra konstituering og de første måneder af valgperioden.

Politisk orientering:

Kasper Bjerregaard fortalte indledningsvis om sine overvejelser ved at påtage sig opgaven som spidskandidat for Venstre ved kommunalvalget 2017. Beklagede den lidt for sene udmelding grundet jobmæssige forhold.

Holdningen til opgaven: at søge samarbejde og indflydelse. Allerede ved budgetlægning for 2018 fik Venstre markeret en hensigtserklæring: kassebeholdning kr. 150 mio., nedbringe gælden og anlægsudgifter på kr. 75 mio.

Valgkampen gav rum for særlige markeringer fra kandidaterne i alle dele af kommunen, hvilket blev en fordel for landdistrikterne (især skolepolitik), mens resultatet i Grenaa-området desværre blev lidt nedslående.

Venstre, DF og Borgerlisten var i valgforbund for at styrke positionen. Dog viste det sig, at borgmesteren først havde indgået bindende aftaler med de øvrige partier, inden det borgerlige valgforbund blev inviteret til konstitueringen.

Resultatet for Venstre er følgende:

Kasper Bjerregaard næstformand i økonomiudvalget

Lars Østergaard formand for Kultur og Udviklingsudvalget, incl. Turisme.

Lars Sørensen næstformand, Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg

Rikke Albæk næstformand, Voksen- og plejeudvalget

Niels Ole Birk næstformand, Miljø- og teknikudvalget

Kristina Hviid, medlem Børne- og ungdomsudvalget

 

Lars Østergaard glæder sig til opgaven som formand for Kultur- og udviklingsudvalget.

Udvalget består af fem nyvalgte medlemmer + næstformand Bente Hedegaard.

Lars vil engagere medlemmerne ved at arbejde med mål, der skal nås i perioden.

F.eks. udvikle Pavillonen til et regionalt spillested (kræver kommunal medfinansiering), sal til talentudvikling og evt. etablere en udstillingsbygning ca. 8 x 14 m og derved samle mere kultur inden for samme kompleks.

Ønsker at arbejde med realistiske projekter frem for fantasiprojekter som f.eks. det planlagte og dyre projekt ved Idrætscentret.

På turistområdet skal der arbejdes med at synliggøre de ”usynlige” seværdigheder. Ser mange muligheder i den nyudpegede ”Naturpark Randers Fjord”, hvoraf store dele ligger i Norddjurs kommune.  S (Bente Hedegaard) havde på forhånd sat sig på en post i ”Landdistrikternes fællesråd”, hvilket ellers naturligt ville være en opgave for formanden.

Gør kommunen kønnere, vedligeholdelse af cykelstier.

Herefter fulgte en debat om Venstre-politikernes synlighed. Opfordring fra forsamlingen til at bringe pressemeddelelser ved væsentlige emner.  Synlighed nødvendig på mange platforme, både de elektroniske og trykt presse. Venstremedlemmer er meget velkomne til  at henvende sig med forslag og idéer.

Kommuneforeningen opfordres til mere aktivt at invitere V-medlemmerne til at deltage i politiske baggrundsgrupper, hvor aktuel politik diskuteres og nye idéer kan udvikles.

En særlig strategigruppe kunne være en mulighed for at diskutere og beskrive nye politiske tiltag.

 

 

 

 

 

LH/ 4.3.2018

 

 

Generalforsamling d. 1. marts 2018.

 1. 1918 afslutning 1 Verdenskrig (Moderne krig, med mange døde) Fredsslutning med følger, 15 år senere, 20 år senere Østrig annekteres 1938, og følgerne
 2. Fredsslutning med Marshallhjælp, Tyskland og Japan tabte og vandt
 3. 1948 Staten Israels oprettelse (70 år).
 4. 1968 tømmermænd efter ”Summer of love”. Opstand i Tjekkoslovakiet. (Indtryk Jan Pallach der brændte sig selv op.) 68-71 VKR regering. Ungdomsoprør, EF debat, Afstemning, Anker Jørgensen som landsfader, økonomi i stor krise, devaluering, gældsættelse i 10 året, Glistrup. 1973 jordskredsvalget.
 5. 1978 fortsætter i samme spor, meget høje renter, kollaps Anker i 1982. Schlüter og Uffe. Kartoffelkur (Poul Nyrup). Krise i landbruget pga. høje renter. Uffe udenrigsminister der gør sig gældende (ven med H.D. Genscher).
 6. 1988 beg. Opløsning af Østblokken. Slut på fattigfirserne, Tamilsagen.
 7. 1998 storstrejke i DK, AFR formand i V, Beg. Til enden på Poul N.
 8. 2008, finanskrise i hele verden, DK rammes ikke så hårdt pga. orden i pengesagerne. AMFR: hvad for en krise

 

Danske statsministre 1918-2018.

Madsen-Mygdal, Knud Kristensen, Forlod Venstre , grundlovsændring) Erik Eriksen, Poul Hartling, (Flygtningehøjkommissær) AFR, (NATO generalsekretær) LLR. ? (Uffe, Henning Christophersen)

Plusser for DK: Udenrigspolitik (Uffe), lav rente, Team Danmark, (Helge Sander). Fodbold. Innovation, Alternativ energi, Store fodaftryk på trods af 1/100 og 1/1000.

 

Venstre i dag:  LLR kæmper, manglende respekt fra  store dele(80 %) af journalisterne er røde ,  LLR’s ”stickey fingers” , DF’s manglende opbakning, og måske for lidt struktur i LLR’s ledelse. For meget kravlen i træerne. Økonomien i top 2017 +2,1% I BNP. Ikke set siden 2006. Offentlige forbrug er dog større end eksporten, og der er flere nyder end ydere.

S-V regering, + det løse.  Nyt skattesystem LLR ikke statsminister for enhver pris.

 

 

Politikerlede:

Offentlige anlæg der bliver for dyre og ikke fungerer.

Bane Danmark,(Solbjerg) 3 kr./kørt km/ passager., + for dyrt. Letbanen,Hospitalsuvæsenet, Politiskolen

Jagerfly.

Indvandrersituationen.

Grenaa Venstre.

Udfordring for mig grundet IT ,  Facebook barske kommentarer, uvenner med DF, læserbreve, kommunalvalg og diskussioner i saunaen. LLR og politikerleden. (Hvorfor man gider at have noget med politik at gøre).

5 bestyrelsesmøder uden at være fuldtallige.

Annoncer meget dyre, fremover facebook og mail.

Medlemstilbagegang, nye yngre medlemmer.

Manglende deltagelse

Messe, Grundlovsmøde, Djurslands Kloakservice, Tang, K. Jensen på besøg igen til support til KJB, medlemstab af de lidt ældre, også nye medlemmer (yngre). Desuden deltagelse i Landsmøde og Folkemødet på Bornholm.

Tak til bestyrelsen, især John (Computerhjælp) HC plakater mm. Tak til Jette, (uden for bestyrelsen)

2018: Næste weekend er der messe i GIC. Grundlovsmøde d. 5. juni med Ulrik Wilbech.